Metodik och Systematik för Anteckningar

Tuesday, September 8, 2020

UnderrättelserMetodikAnteckningar

Christoffer Strömblad

Entusiastisk Jedi inom Cybersäkerhet

Om du känner igen dig i följande problemformulering kan den här artikeln vara av intresse för dig:

Jag antecknar mycket, men upplever att den stora utmaningen är att organisera och framförallt sammanföra mina anteckningar till större resonemang och slutsatser. Jag skulle vilja kunna påvisa fullständig spårbarhet och demonstrera exakt hur jag gjort vissa resonemang och slutsatser.

Detta är en artikel i vilken jag försöker förklara min metodik och systematik för att anteckna. Jag förklarar dels hur jag gör enskilda anteckningar men också hur jag sammanfogar dessa i övergripande resonemang och slutsatser.

Resultatet av användandet av min metodik är att jag på ett betydligt mer strukturerat sätt kan vaska fram väsentlig och intressant kunskap och insikter från stora mängder information, helt utan att använda black-box lösningar för artificiell intelligens och maskin inlärning.

Låter det intressant kan du hoppa direkt till avsnittet Anteckningsmetodiken. Övrig text är mer… utfyllnad.

Bakgrund

En relativt stor del av min vardag handlar om att i olika sammanhang föra anteckningar. Läsa en rapport, notera det intressanta. Kolla på en video, anteckna det intressanta. Det finns många sammanhang i vilka anteckningar framställs. Men att skriva anteckningar är ju egentligen också det enkla. De riktiga utmaningarna uppstår, anser jag, när det kommer till systematiken för att kunna organisera alla anteckningar.

Jag har under flera år brottats med denna fråga och testat flera metoder för att dels föra anteckningar dels organisera dem. En av de metoder som följde mig längst var Zettlekasten men som jag av olika anledningar inte känner givit mig de insikter jag önskat.

Med anledning av att jag aldrig hittat en metod som fungerar för mig har jag istället försökt hitta på en egen. Jag tänkte i den här artikeln dela med mig av den och förklara hur jag antecknar och hur jag försöker sammanföra dessa i lite mer intelligenta resonemang och slutsatser.

Önskade effektmål

Mitt system för anteckningar måste uppfylla vissa målsättningar för att jag ska kunna använda dem ordentligt.

 1. Jag vill ha spårbarhet i hur en slutsats eller ett resonemang har konstruerats.
 2. Baserad på text-filer för enkel manipulation.
 3. Minimalt med overhead; det ska vara enkelt att börja anteckna.

Den viktigaste målsättningen för mig är den första i ovan lista; spårbarhet.

Anteckningsmetodiken

Detta är metodiken:

 1. När jag läser en artikel, bok, lyssnar på en podcast eller kollar på en video är den första frågan jag ställer mig om jag överhuvudtaget anser att det finns något av värde i informationen. Bekräftar den någon teori, motsäger den något argument?
 2. Antaget att ett värde kan finnas öppnar jag en text-fil och matar in följande metadata:
  • Länken där informationen kan hittas (speglar ofta också en kopia lokalt).
  • Datum för inhämtning och bearbetning.
  • Exempel kommer längre ner.
 3. Varje enskild anteckning jag gör förser jag med ett unikt (för dokumente) nummer (e.g. A01).
  • 7 A01 Detta är en anteckning och notering från en artikel. Det är aldrig endast en kopia av texten. Det är alltid mina egna ord. #insikt #hypotes
  • Den första siffran anger den sida (om artikel) som jag gör noteringen utifrån.
  • Efter varje anteckning skriver jag eventuella hashtags som gör att jag vid ett senare tillfälle relativt enkelt kan få en snabb överblick kring vilka typer av anteckningar jag har gjort för aktuell artikel.
  • 12 A02 Ytterligare en anteckning där jag gör en viktig observation kring ett fenomen.
 4. Sist gör jag en sammanfattning där jag sammanfogar olika enskilda anteckningar till nya meningar.
  • S01 Det är viktigt med egna ord och särskilt för viktiga observationer. (A01, A02)
  • Den nya sammanfattade meningen visar från vilka enskilda anteckningar som meningen sammanfogats. (Spårbarheten!)
  • OBS: Det är inte alltid så att varje enskild anteckning blir del av ett övergripande resonemang. Ibland förblir en enskild anteckning precis det, enskild.
 5. Sista steget är att reflektera om dessa nya slutsatser och sammanfattningar är en del av något större sammanhang. Kanske är detta en viktig slutsats gällande personlig produktivitet. Det skulle kunna innebära att jag exempelvis petar in dessa nya sammanfattningar i en ny eller existerande personlig artikel om Lärande. Ungefär så här:
  # Lärande
  För att optimera mitt lärande och förmåga att kommga ihåg vad jag läser
  och studerar ska jag sträva efter att använda egna ord, och särskilt för 
  viktiga observationer. (ART001, S01)
  
  Referenser:
  ART001 - Metodik och systematik för anteckningar
    - Detta är en länk till dokumentet Metodik och systematik för 
    anteckningar. ART001 är ett för aktuell artikel (Lärande) en unik 
    referens.

Vid första anblick uppfattas detta kanske som en komplicerad metod för att hantera anteckningar, men det är egentligen inte särskilt anmärkningsvärt eller för den delen svårt.

Ett dokument med anteckningar för varje enskild artikel jag läser och anser har ett framtida värde. Varje enskild anteckning får en unik referens (lokal). Metadata innehåller endast det jag anser är absolut nödvändigt (källa och datum för anteckning)

Verktygsstöd

Jag använder ett verktyg som heter Obsidian och det uppfyller många av de krav jag har på ett verktyg. Främst arbetar det på markdown-filer vilket ger mig möjlighet att bestämma precis hur filerna ska hanteras (synk, backup etc.).

Obsidian är egentligen inte mycket mer än en markdown-editor med vissa inslag av Wiki-liknande funktioner. Men verktyget är egentligen helt ointressant. Det gör bara vissa moment något mer smidiga och enkla, samt ger mig markdown-formattering och lite annat smik jag tycker är trevligt.

UnderrättelserMetodikAnteckningar

Christoffer Strömblad

Entusiastisk Jedi inom Cybersäkerhet

Har du läst dom här?

MITRE Shield - Aktivt Cyberförsvar

Attackträd - Metodik med historik